Modul TEORIE

Zahájení teoretické výuky: listopad 2015

Práce na památce je v mnoha ohledech odlišná od činností na běžných stavbách. Proto je v prospěch zachování jejích památkových hodnot potřeba ze strany všech přímo zúčastněných – především vlastníků, projektantů a řemeslníků – mít dostatečné povědomí o smyslu památkové péče a hodnotách, jež památky představují. Projekt si proto ve své teoretické části klade za cíl seznámit frekventanty s východisky oboru památkové péče, jeho historií a současně nabídnout základní orientaci pro praktické činnosti v oblasti péče o stavební památky. Součástí teoretického modulu jsou exkursy do teorie a dějin památkové péče, je zmiňován právní rámec v národním i mezinárodním kontextu; zároveň je též upozorňováno na specifika konstrukcí a povrchových úprav historických staveb a řešení atypických zadání v oblasti památkové obnovy. Odborníci v rámci kursu předají své zkušenosti a speciální znalosti související s orientací v úkolech, jež se při činnostech povahy údržby či tzv. památkové obnovy v praxi objevují. Výsledkem je lepší pochopení východisek péče o stavební památky spolu se schopností frekventantů tato prakticky naplňovat.

Kurs je složen z teoretické a praktické části v poměru 60 : 40 hod. (památkáři) a 30 : 70 hod. (řemeslníci). Výuka bude zahájena úvodním teoretickým blokem společným pro všechny moduly v polovině listopadu 2015 v sídle NPÚ ÚOP v Telči.

Program praktické části mohou účastníci zvolit individuálně z nabídnutých řemeslných modulů. V rámci praktických seminářů se frekventanti kursu zúčastní zpracování konkrétních zadání obnov částí památkových objektů; dle typu modulu se jedná o objekty zámků v Brtnici, Červené Řečici, Polici a Uherčicích.

Přesný termín zahájení teoretické výuky i termíny k výběru praktických seminářů budou upřesněny. Sledujte naše webové stránky.Pro ilustraci: program přednášek z pilotního běhu v roce 2014

Právní rámec ochrany kulturních památek
JUDr. Jiří Varhaník

Mezinárodní právo na ochranu kulturního dědictví a možnosti ochrany kulturní krajiny
JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.

Údržba a opravy památkových objektů (poruchy historických staveb, jejich příčiny, opravy a prevence - údržba)
Ing. Jan Vinař

Specifika historických staveb – zkušenosti projektanta – statika
Ing. Miroslav Fuchs

Prezentace obnovy Lannerova domu
Mgr. Bc. Tomáš Vícha

Průzkumy památek
Ing. Petr Všetečka

Úvod do obnovy památek - hodnoty, zadání, prostředky
Ing. arch. Miloš Solař

Průzkum a dokumentace historických staveb jako nezbytný předpoklad kvalifikované památkové péče
PhDr. Vladislav Razím

Minulost a současnost soupisů památek v českých zemích.
PhDr. Kristína Uhlíková, Ph.D. a Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D.

Historické technické zařízení budov
Ing. Tomáš Flimel

Historické krovy – průzkumy, typologie, rozpoznávání a datování
Ing. Jiří Bláha, Ph.D.

Hlavní metody přírodovědného průzkumu stavebních památek
Ing. Karol Bayer

Specifika mikroklimatu stavebních památek s ohledem na jejich vliv na prvky a materiály stavby
Ing. Jan Červenák

Dokumentace památek – úlohy v praxi památkové péče i výzkumu kulturního dědictví
Ing. Jan Sommer

Charakteristické konstrukce historických objektů a práce při jejich obnově:
svislé nosné konstrukce, povrchové úpravy, schodiště, klenby (příčiny poruch, jejich projevy a sanace)

Petr Běhal Materiály a technologie, které se v památkové praxi osvědčily a které se neosvědčily, se zvláštním zřetelem na kámen přírodní i umělý, cihly a malty pro zdění i omítky
Ing. arch. Jan Bárta

Úloha petrologa v památkové péči
RNDr. Zdeněk Štaffen

Ochrana historických hodnot budov a výběr vhodných materiálů
PhDr. Zdeněk Vácha

Okenní sklo na památkách, dříve a dnes
Petr Švamberg

Šaty dělají člověka, detail stavbu
Ing. arch. Silvie Jagošová

Sgrafito a bílý „římský“ štuk jako dekorativní povrchy architektury v 16. století: nástin vývoje, základní technicko-technologické aspekty, příklady
Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.

Malířské restaurátorské průzkumy na stavbě. Restaurátoři malíři na stavbě při jejím zahájení.
ak.mal. Josef Čoban

Archeologie jako součást památkové péče
Radmila Stránská

Dějiny stavebně správní regulace měst, příklad urbanistického rozboru měst Telč a Brtnice
Dana Novotná

Sakrální památky a hledání jejich nového využití
Martina Veselá

Uvedení do dějin restaurování 19. a 20. století v Československu.
Matěj Kruntorád

Archeologie. Archeologie? Archeologie!
O smyslu archeologie v dnešní době.
David Merta

Případová studie – restaurování kované kašny Eliščin pramen na kolonádě v Poděbradech
Ivan

Průzkum a konzervace kovových materiálů v muzejní a památkové péči
Michal Mazík

Prezentace jednotlivých situací obnov v rámci praktické výuky na objektech – zámek v Brtnici, Polici a Uherčicích
Petr Severa, Tomáš Vícha

Návštěva zámku v Brtnici – komentář jednotlivých situací obnovy uskutečněných v rámci výuky

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR - Centrum Excelence Telč odborná exkurze

Státní zámek v Telči - odborná exkurze

Přihláška
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme