O projektu - proč

Staré české přísloví praví: „Řemeslo má zlaté dno“. Tradiční stavební postupy a materiály – tak jak je chápeme ve spojení se záchranou stavebních památek – reprezentují rozsáhlý souhrn časem prověřených, propracovaných dovedností, které jsou provázeny efektivním využívání přírodních zdrojů. Tradiční stavební postupy, které jsou v péči o architektonické dědictví nenahraditelné, zahrnují úsporný způsob i organizaci práce při výrobě i výstavbě. Jsou charakteristické minimalizací energetické náročnosti a dominantním využíváním rukodělné práce. Až do konce 19. století to byly prostředky předávané v průběhu mnoha desítek generací a zdokonalované novými poznatky a zkušenostmi.

Dnes je existence tradičních řemesel v péči o památky v ohrožení. Zachování znalosti a udržení, i postupné oživení schopnosti aplikace tradičních technologií a postupů při záchraně památek je základní podmínkou úspěšné péče o památky. Závažnost tohoto tématu je s postupem času stále naléhavější. Proto je nutné o zachování tradičních technologií, postupů a řemeslných dovedností společně a velmi intenzivně usilovat. Zaniknou-li veškeré dovednosti, s jejichž pomocí byla díla v minulosti vytvořena, zaniknou i památky samé.

Smysl projektu

Jedním z problémů, se kterým se pracovníci památkové péče v praxi setkávají při obnovách památkového fondu, je nedostatečná znalost a zkušenost firem nebo řemeslníků s opravou památky za použití tradičních technologii a materiálů. Dalším z možných původců mnohých nedorozumění je také nedostatečná znalost motivace památkové péče. Tedy co a proč vlastně památkáři chtějí jinak, než jak to nabízí běžná soudobá stavební praxe. Tradiční řemesla, která jsou jedním ze základních pilířů památkové péče, postupně zanikají, a to se neblaze projevuje při obnovách památek (např. změna vzhledu a stavebně fyzikálního fungování budov).

Hlavním cílem kursu pořádaným NPÚ v Telči je rozšířit poznání řemeslníků podílejících se na obnově památkového fondu tak, aby byly schopni rozpoznat památkové hodnoty a nedocházelo pak k jejich zbytečným ztrátám. Dalším z cílů je i podpora zachování tradičního řemesla.

Přínos pro účastníky kurzu

Jako hlavní přínos pro účastníky kurzu lze vnímat především prokazatelné zvýhodnění na trhu práce. Absolvent kurzu prohloubí své znalosti a dovednosti, získá i nové kontakty a umocní schopnost rozpoznání památkových hodnot, která je v procesu obnovy historických staveb velmi žádoucí. Absolvent kurzu obdrží certifikát, kterým se ve výběrových řízeních může prokázat jako vhodnou referencí pro obnovu památkového fondu. Nezanedbatelným přínosem může být také setkávání se a výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky kurzu i jejich lektory.


spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme